halal ha‧lal

[hala:l]

 1. Dini söz Yslam dininiň kada-kanuny boýunça ygtyýar edilen, kada-kanunyna laýyk gelýän, makul tapylan, haram däl.

  • Men halal mallaryň doktory. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Göçme manyda Kanuny, hakyky, hak, sap, arassa.

  • Sap zähmetiňden önen halal girdejiň bilen ýaşamagyň gerek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Tüýs öz daban azabym, zähmet hakymdan emele gelen halal zadym -- diýýärdi-le. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 3. Mynasyp bolan, bap gelýän.

  • Ata kesbi-ogla halal. (nakyl)

halalyň bolsun!

Biriniň garaşylmadyk bir işi edenligine, etjekligine geň galyp ýa-da makullanyp aýdylýan aňlatma.


Duş gelýän formalary
 • halala
 • halaldan
 • halaldygyna
 • halaldyr
 • halallary
 • halallyga
 • halallygy
 • halallygyna
 • halallygyndadyr
 • halallygyň
 • halallygyňa
 • halallyk
 • halallykda
 • halallykdan
 • halaly
 • halalyndan
 • halalyň