geda

[geda:]

seret gedaý

  • Men munuň patyşadygyny bilmesem, gedadygyny bilmesem, garypdygyny bilmesem, baýdygyny bilmesem, asla meniň düýşüme giren adam zat şu bolsa ýagşy, ýöne gezip ýören bidöwlet bolmasa ýagşy. (Görogly eposy)

  • Müsürde şa bolandan, Kenganda geda bol. (nakyl)