geçirmek işlik

 1. Bir zadyň üstünden ýa-da içinden ötürmek.

  • Deşikden ýüp geçirmek.

 2. Urup sokmak, sünçmek, sançmak.

  • Duşmanyň böwründen naýza geçirmek.

 3. Başga ýere, işe bellemek, ornuny üýtgetmek.

  • Haspçynyň ýerine geçirmek.

 4. Bir kär bilen meşgul bolmak, ötürmek.

  • Horoz bagşy öziniň ýetmiş ýaşa golaý ömrüniň agramyny bagşyçylyk bilen geçiripdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 5. Bagyş etmek, bagyşlamak. (günä we ş. m. hakda).

  • Meniň gyzgyn ganlylygymy geçiriň! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 6. Alyp barmak (ýygnak we ş. m. hakda).

  • Iwan Timofeýewiç şondan ýarym sagat ozal gysgajyk ýygnak geçirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 7. Ýerine getirmek, berjaý etmek amala aşyrmak.

  • Otamak işini haşal otlar gögeren dessine geçirmek bolar. («Mydam taýýar» gazeti)

 8. Terjime etmek, bir dilden ikinji dile öwürmek.

durmuşa geçirmek

seret durmuş

gözden geçirmek

seret göz

 • Ol oýnaýan çaglary we olara guwanç bilen garaýan ata. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gün geçirmek

seret gün

 • Bular şeýle garyplyk bilen gün geçirýärdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)