gülälek

Botanika Ýazyna meýdanda bitýän ýuka ýaprakly gyzyl gül.

  • Ýaz günleri gülälekler açylyp, Gülüp bakýar Günüň altyn nuruna. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Gelin-gyzlar şol meýdanda şemally günüň gülälegi ýaly hereket edýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Dag, baýyrlar gök atly gyzyl gülälekden bezenipdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gülälek - gülälegi.