gülki gül‧ki

 1. Göwün hoşluk, içki guwanç, şatlyk sebäpli yzla-yzyna çykarylýan ses.

  • Onuň gülküsini beýlekiler hem alyp göterdiler. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Kiçijik çagalaryň şatlykly gülküleri eşidilýärdi. («Pioner» žurnaly)

  • Gülkä gülmeseň, göwni galar. (nakyl)

 2. Göçme manyda Gözgülban, ile betnam, gülkünç, masgara.

  • Ile gülki, masgara, şalha-şalha donuňyz. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Ile gülki bolup durmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem gülki - gülküde, gülküler, gülküsi.


Duş gelýän formalary
 • gülkem
 • gülkim
 • gülkimi
 • gülkini
 • gülkiniň
 • gülkiniňdir
 • gülkiň
 • gülkiňi
 • gülkiňiz
 • gülkiňizden
 • gülkiňizi
 • gülkä
 • gülküden
 • gülküdi
 • gülküdir
 • gülküler
 • gülküleri
 • gülkülerine
 • gülkülerinem
 • gülkülerini
 • gülküleriniň
 • gülküli
 • gülkülidi
 • gülkülik
 • gülkümi
 • gülküsi
 • gülküsinde
 • gülküsinden
 • gülküsine
 • gülküsini
 • gülküsiniň
 • gülküsiz