gözli sypat

Gözi bar bolan.

  • Gözli agaç.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem gözli - gözlüde, gözlüler, gözlüsi.

gözli kör

Syýasy sowatsyz, gözýetimi giň bolmadyk dar düşünjeli.

  • Artyk biz gözli kör ekenik. Ýiti gözli akyldan pähimli daşdan görýän eserleri.