ertir

[erti:r]

 1. Şu günüň yzyndan gelýän gün; geljekki gün, indiki gün, erte.

  • Men şu günler gazy gazýan, ertir bar-da meniň çägimi almaga kömekleş. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ertir, belki galanyny-da döwüp ýetişeris. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Ol ertir geler. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

  • Bir-iki gün dem-dynç alyň, ertir kakam hem gelse gerek! (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 2. Günüň başlanýan wagty, ir bilen, irden.

  • Şähere tarap barýan ýük maşynlarynyň sesi ertiriň dym-dyrslygyny bozup, bütin obanyň içini ýaňlandyryp geçýär. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Ertir bilen gar ýagmaga başlady. (K. Jumaýew, Dört dogan)


Duş gelýän formalary
 • ertirde
 • ertirdedir
 • ertirden
 • ertirdi
 • ertirdigine
 • ertire
 • ertirem
 • ertiri
 • ertirimem
 • ertirimiň
 • ertirine
 • ertirinem
 • ertirini
 • ertiriniň
 • ertiriň
 • ertiriňi
 • ertiriňiz
 • ertirler
 • ertirlerim
 • ertirlerinden
 • ertirlerine
 • ertirlerini
 • ertirligi
 • ertirliginde
 • ertirligine
 • ertirligini
 • ertirliginiň
 • ertirligiň
 • ertirligiňi
 • ertirligiňizi
 • ertirlik
 • ertirlikden
 • ertirmi