dyndarmak işlik

[dy:ndarmak]

 1. Halas etmek, azat etmek, başyndan sowmak, gutarmak.

  • Erteden aňryk serediň, siziň «Gelinlik pulumyz bar, pulumyz bar» diýip ýörmeňizden dyndaraýyn! -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Mahrum etmek, kesmek.

  • Eger meni onuň gözüniň alnynda tutsalar, men ony ölüm öňündäki rahadyndan, gelejegiň umydyndan-da dyndararyn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • dyndaran
 • dyndaranlygy
 • dyndarar
 • dyndararyn
 • dyndaraýjak
 • dyndaraýsa
 • dyndaraýsaň
 • dyndaraýyn
 • dyndardam
 • dyndardy
 • dyndardyň
 • dyndarjak
 • dyndarjakdy
 • dyndarmady
 • dyndarmagyny
 • dyndarmak
 • dyndarmaly
 • dyndarman
 • dyndarmaz
 • dyndarmazlar
 • dyndarmaýanlygydyr
 • dyndarsana
 • dyndaryp
 • dyndarypdyr
 • dyndarýar