dyndarmak işlik

[dy:ndarmak]

  1. Halas etmek, azat etmek, başyndan sowmak, gutarmak.

    • Erteden aňryk serediň, siziň «Gelinlik pulumyz bar, pulumyz bar» diýip ýörmeňizden dyndaraýyn! -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Mahrum etmek, kesmek.

    • Eger meni onuň gözüniň alnynda tutsalar, men ony ölüm öňündäki rahadyndan, gelejegiň umydyndan-da dyndararyn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)