yranmak işlik

  1. Eýläk-beýläk çaýkanmak, öňe-yza hereket etmek, ýaýkanmak.

    • Onuň oturyşy oňaýly ýaly bolýa-da, näme üçindir, biraz yranýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Biri-biriniň içinden geçen gurply şahalardan asylan agyr gozalar öz sallamyna duýlar-duýulmaz yranýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Göçme manyda Öz berkligini, durnuklylygyny ýitirip, gowşap ugramak.