yraňkyrlamak işlik

Yrmaga, razy etmäge golaýlamak, «yrdym» diýen ýaly edip goýmak.

  • Kömek aga bolsa aýaly bilen gepleşip, ony ahyrsoňy yraňkyrlady. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • yraňkyrlady