yramak işlik

Birini ýa-da bir zady silkeläp gymyldatmak, eýläk-beýläk itelemek, ýaýkamak.

 • Ýuwaşja ösýän şemal tokaýyň köp ýaşan mähnet agaçlaryny çalaja yraýar, pür-pudaklaryny silteýär. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Sona başyny yrap, çalaja jogap berdi. (G. Gurbansähedow, Hekaýa)


Duş gelýän formalary
 • yrady
 • yradylar
 • yragyn
 • yramak
 • yran
 • yranda
 • yrandy
 • yrandygyny
 • yrandyklaryny
 • yrandyr
 • yranlarymy
 • yranok
 • yranynda
 • yranyňda
 • yrap
 • yrapdyr-da
 • yrar
 • yraryn
 • yraýan
 • yraýanlygy
 • yraýanyň
 • yraýar
 • yraň