tama ta‧ma

[tama:]

Bir zadyň amala aşmagyna, ýerine ýetirilmegine bolan umyt, isleg, arzuw, ynam.

 • Biziň tamamyz şol sürjek ýerimizden önjek. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Biziň ondan munuň ýaly zat bolar diýip tamamyz ýokdy-la, hany ýör oglum, ony görüp gideli! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

tamaň çykmak

Eden tamaň, arzuwyň ýerine ýetmek.

tamaňy üzmek

Birine ýa-da bir zada bolan ynamyňy bes etmek, umydyňy üzmek.


Duş gelýän formalary
 • tama-da
 • tamada
 • tamadady
 • tamady
 • tamalar
 • tamalaram
 • tamalary
 • tamalaryna
 • tamalaryndan
 • tamalaryny
 • tamalarynyň
 • tamalaryň
 • tamaly
 • tamam
 • tamama
 • tamamam
 • tamammy
 • tamamy
 • tamamyz
 • tamamyza
 • tamany
 • tamanyň
 • tamasy
 • tamasyn
 • tamasyna
 • tamasyny
 • tamasynyň
 • tamasyz
 • tamasyzlyk
 • tamaň
 • tamaňy
 • tamaňyz
 • tamaňyzy