tama

[tama:]

Bir zadyň amala aşmagyna, ýerine ýetirilmegine bolan umyt, isleg, arzuw, ynam.

  • Biziň tamamyz şol sürjek ýerimizden önjek. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Biziň ondan munuň ýaly zat bolar diýip tamamyz ýokdy-la, hany ýör oglum, ony görüp gideli! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

tamaň çykmak

Eden tamaň, arzuwyň ýerine ýetmek.

tamaňy üzmek

Birine ýa-da bir zada bolan ynamyňy bes etmek, umydyňy üzmek.