sogan so‧gan

Botanika Togalak düýbi gat-gat gabykly we uzun ýaşly, iýilýän, nahara atylýan bakja ekini.

 • Näzik eje bir tabak gowurma, bir jamda dogralan pomidor, sogan ýene bir tabakda hem üzüm getirişdirip, nahary stoluň üstünde goýdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Sopy sogan iýmez, tapsa gabygyny goýmaz. (nakyl)

soňuna sogan ekmek

seret soň

ykbalyna sogan dogramak

seret ykbal

 • «Aýsoltan» sesi onuň üçin dünýäniň iň ýakymly seslerinden biri bolsa-da, şol ses şol sekuntda onuň ykbalyna sogan dogrady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • sogana
 • soganda
 • sogandan
 • sogandyr
 • soganlar
 • soganlary
 • soganlarym
 • soganlarynyň
 • soganlaryň
 • soganly
 • soganlygy
 • soganlygynda
 • soganlygyndan
 • soganlygynyň
 • soganlygyň
 • soganlyk
 • soganlykdan
 • sogany
 • soganyny
 • soganynyň
 • soganyň
 • soganyňky