saz1

[sa:z]

 1. Sungat termini Bir ýa-da birnäçe sesleriň äheňleriň sazlaşykly utgaşdyrylmagy bilen içki duýgular, ideýalar beýan edilýän sungat.

  • Duşmanlaryň bagryn dilýär sazymyz. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Ogul, sen entek howlukma, tiz wagt kolhozymyzda saz ansamblyny gurjak. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Saz gurallary.

 3. Ses, owaz.

saz etmek

Tamdyra çalmak, aýdym aýtmak.

saz2

[sa:z]

 1. Döwük-ýenjik däl, gurat, düzüw | Döwük-ýenjik däl, gurat, dözüw.

  • Her bir demir ýoly ony saz işletmek üçin göreş edýärdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Maşynyň motory saz işleýär.

 2. Normal ýagdaýda barýan, ters däl, düzüw, dost.

  • Siziň ikiňiziň araňyz örän saz ahyry?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ozal beýle däldi, sazdy aramyz. («Tokmak» žurnaly)

 3. Göwnejaý, dogry.

  • Halka hyzmat edip at-abraý alsaň şonda eden işiň saz diýýär göwnüm. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Arslan diýen ogly ösüp durmuşlary saz gidýärdi. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Eger aňkaryp galsaň saz urup bilmeseň wagşy üstüňe zyňar we parça-parça eder. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)

 4. Oňat, gowy, kök.

  • Agaç etli, hor diýseň-de jahyl kimin keýpi sazdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

daň saz bermek

seret daň

 • Daň saz berende, gür sazaklygyň arasynda ol gymyldysyz süýnüp galdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

saz3

[sa:z]

Dialektal söz Tarada gamyşdan edilen gural, darak.