pişik pi‧şik

Ýolbars, gaplaň we ş. m. wagşy haýwanlaryň maşgalasyndan bolan süýtemdiriji öý haýwany.

 • Howlynyň içinde pişige hem bukulara ýer goýman, barlap çykdylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Olaryň biriniň gözi edil pişigin gözi ýaly ýanýardy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Kiçijik gaplaň dek pişigiň bardy, mydama ýanyňa gelip myrlady. (A. Haýydow, Gök asman)

 • Pişigiň ýyndamlygy samanhana çenli. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pişik - pişigi.

çaga pişigiň güni ýaly

Gowy ýaşaýyş, gowy güzeran geçiriş, eşretli durmuşda gün geçiriş, lälik ýaşaýyş hakda.

 • Hawa, Illi jan men Kislowodskide edil çaga pişigiň güni ýaly gün görýärin. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

pişik basyşyny etmek

Aýagyny emaý bilen ýuwaşja basyp ýöremek, daraklygyna basyp ýöremek.

 • Ol şahanyň diňleýän penjiresine pişik basyşyny edip geldi-de -- Gözel gyzyň ýanynda kim barka? -- diýip pyşyrdady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

pişik ýuwnuşyny etmek

El-ýüzüňi çala ölläp, bolgusyz ýuwunmak, howul-hara, çala ýuwunmak.

 • Şu gün-ä ýöne pişik ýuwnuşyny edip geläýipdir -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

ýabany pişik

Çölde ýaşap ýören pişik, çöl pişigi.


Duş gelýän formalary
 • pişige
 • pişigem
 • pişigi
 • pişigidir
 • pişigim
 • pişigimi
 • pişigimiz
 • pişigin
 • pişiginden
 • pişigini
 • pişiginiň
 • pişigiň
 • pişigiňki
 • pişikde
 • pişikden
 • pişikdi
 • pişikdigini
 • pişikdir
 • pişikler
 • pişiklerden
 • pişiklere
 • pişikleri
 • pişiklerine
 • pişiklerini
 • pişikleriniň
 • pişikleriň
 • pişikli
 • pişiklik