pişme piş‧me

Ýaýylan hamyrdan gyýçagrak dörtburç görnüşli kesilip, ýaga bişirilýän iýmit.

  • Nurjahanyň gapysynda goşa gazan atarylyp, pişme bişirilýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gartaň aýallar aňyrdan gelýän adamlaryň üstünden pişme, nogul-nabat seçýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • pişmeler
  • pişmeleriň
  • pişmesin
  • pişmä
  • pişmäniň