pasyl

 1. Ýylyň gyş, ýaz, tomus we güýz möwsümleriniň birini öz içine alýan üç aýdan ybarat bolan wagt, döwür.

  • Çary, ýyl näme üçin dört pasla bölünýär? (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Bulutlary sürüp gelýän sergin şemal tomus paslynyň gutaranlygyna şatlyk edýärdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 2. Belli bir wagt aralygyny öz içine alýan döwür, salym, mütdet.

  • Bagşy bir pasyl saz çalyp oturdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem pasyl - pasly.


Duş gelýän formalary
 • pasla
 • pasly
 • paslydy
 • paslydyr
 • paslym
 • paslymda
 • paslyn
 • paslyna
 • paslynda
 • paslyndaky
 • paslyndan
 • paslyny
 • paslynyň
 • paslynyňam
 • paslyň
 • paslyňda
 • pasylda
 • pasyldaky
 • pasyldan
 • pasyldyr
 • pasyllar
 • pasyllara
 • pasyllarda
 • pasyllardaky
 • pasyllardan
 • pasyllary
 • pasyllarydyr
 • pasyllaryna
 • pasyllarynda
 • pasyllaryndaky
 • pasyllaryny
 • pasyllarynyň
 • pasyllaryň
 • pasyllaryňyň
 • pasyllaýyn
 • pasyllyk
 • pasyllylyk
 • pasylsyz