pasyrdy

Eliň güýçli galgatmagyndan, guşuň ganatynyň zarbyndan we ş. m. çykýan ses.

  • At aýagynyň güpürdisine, tüpeň takyrdysyna, atgulaklaryň pasyrdysyna çydam bermän, Meleguş güpürdi urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • pasyrdady
  • pasyrdydan
  • pasyrdyly
  • pasyrdysy
  • pasyrdysyna