kesgitlemek işlik

Belli etmek, äşgär etmek, netije çykarmak, takyklamak.

  • Garaköli baganalaryň sortlaryny kesgitlemek işine onuň nähili beýle ökdelänligini soradyk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)