haýp haýp

 1. Nebsiň agyryp, rehimiň gelip, arman çekip aýdylýan söz, arman.

  • Haýp, meniň sözüm ýerde galypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Haýp, meniň çeken zähmetimiň beren netijesi başga adama abraý boljak. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Özüň şeýle gowy ýigit welin, haýp, bir gözüň çüýşe-dä! (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Isrip, yrýa, zaýa.

  • Ýekeje gylçygnam etmeris haýp, Diýip, ýaşulyny goldaýar ýygnak. (K. Gurbannepesow, Goşgular)

 3. Biderek, beýhuda, netijesiz.

  • Gül ýaly ýaş ömrümi ýangynly çöllerde hiç zat görmän, haýp geçirdim. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

  • Oglanlaryň kakasy bu dünýäden haýp ötmeli boldy. («Tokmak» žurnaly)

haýpyň gelmek

Nebsiň agyrmak, gaýgyrmak, gynanmak.

 • Haýpymyz gelse-de, biziň sungatymyzyň käbir eserleri indiwidual sypatlarynyň ýoklugyndan kösenýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • haýpdyr
 • haýpy
 • haýpym
 • haýpymyz
 • haýpymyzyň
 • haýpymyň
 • haýpyny
 • haýpynyň
 • haýpyň
 • haýpyňy
 • haýpyňyz