haýran haý‧ran

[haýra:n]

 1. Geň, täsin.

  • Munuň gönümel, sada, gepe çeper bolşuna haýran! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Nepes aga şu işe haýran galyp durandyr. (Ata Salyh, Eserler)

  • Mawynyň agzyna gelişmeýän manyly sözlere Artyk haýran galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Birine ýa-da bir zada gaharyň gelip aýdylýan käýinç söz.

  • Bu haýrany näme üçin saklaýandyr öýdýärsiň! («Türkmen pýesalary»)

  • Nä derdiňe ýaratjak, Bu zyňyndy haýrany. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • haýran-da
 • haýrana
 • haýranam
 • haýranda
 • haýrandy
 • haýrandyr
 • haýranlar
 • haýranlygy
 • haýranlyk
 • haýransyz
 • haýransyň
 • haýrany
 • haýranym
 • haýranyň