hümürdemek işlik

Hümürdili ses çykmak, hümürdili seslenmek, geplemek.

  • Bulutly gije boldy, asmanyň ýyldyzlaryndan hem bize haýyr bolmady, ýogsa ýyldyzlardan çen tutmak, goram etmek bolardy -- diýip, ýuwaşja hümürdedi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol gaty geplemän, , diňe hamsygyp hümürdedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)