hünär at

Ylmyň, tehnikanyň, sungatyň we ş. m. aýratyn pudaklary boýunça edilýän kär, bir käre bolan ussatlyk, senet.

  • Erkli döwrüň gyzy, erkiň eliňde, Nalajy däl, hünäriň bar goluňda. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Daýhançylykdan başga Orsgeldiniň eliniň hünäri ýa-da käri hem ýokdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Hünäri öwren-de ýigren. (nakyl)