garabije

[garabi:je]

Kön-s. Oktýabr rewolýusiýasynyň öň ýanlarynda goşunçylyga adam ibermek üçin atylan bije.

  • Onuň garabijeden gaýdyp gelip durşudy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)