begenişmek işlik

Köpçülik bolup begenmek, bilelikde şatlanmak, guwanyşmak.

  • Olar duşuşyp, tabşyrygyň berjaý edileni hakynda begenişip, gürrüň etdiler. (N. Jumaýew Ak Derek)

  • Tilkiler muňa begenişip, içip-içip, seleňe çykyp, bir oýa toplanyşyp, arkaýyn ýatanlar. («Türkmen Halk Ertekiler Ýagyndysy»)