başagaý

Etjek işini bilmän, özüni ýitirip ýören, öz işi bilen hars urup ýören, aljyraňňy.

  • Ol şol mahal horjundan zat çykarmak, tertibe salmak işi bilen başagaý bolany üçin, diňe ol ýigidiň ýüzüne bir alarylyp seretdi we hiç zat diýmän dymdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Gandym aga, iş aladasy bilen başagaý-aýt!

  • Ol äriniň yzy bilen başagaý halda barýardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)