ýal ýal 1

It üçin undan, kepekden, ýarmadan we ş. m. ýörite taýýarlanylan iýmit.

 • Şu gün itleriň ýalyny doýa berme gaty doýursaň ylgarlygy hem bolmaz. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Ýaltanan ýal tapmaz, tapsa-da bol tapmaz. (nakyl)

ýal ýagysy

Iş başarmaýan, elinden hiç zat gelmeýän.

 • Seniň ol ýal ýagysy ogluň ýönekeý soldat hem bolup bilemez. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

ýala gelmek

Köpege gelmek.

 • Olaryň arasynda biri ganjyk eken, ýala gelýän eken. («Sowet Edebiýaty» žurnaly)

ýal ýal 2

[ýa:l]

Käbir haýwanlaryň boýnunyň üstünde ösýän seçelenip duran ösgün gyl.

 • Jonnuk batyr tulparyň maňlaýyny, ýalyny sypalapdyr. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)

 • Ol atyň ýallaryny düzedişdiren boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýala
 • ýalady
 • ýalam
 • ýaldan
 • ýaldy
 • ýaldyr
 • ýallar
 • ýallarda
 • ýallary
 • ýallaryn
 • ýallaryny
 • ýally
 • ýallygy
 • ýalsyz
 • ýaly
 • ýaly-da
 • ýalydy
 • ýalydyk
 • ýalydyr
 • ýalydyram
 • ýalym
 • ýalymy
 • ýalymydy
 • ýalymyş
 • ýalyn
 • ýalyna
 • ýalynam
 • ýalyndadyr
 • ýalyndan
 • ýalyny
 • ýalynyň
 • ýalynyňam
 • ýalyň
 • ýalyňyz