ýalak1

Ite ýal, suw berilýän gap.

  • Ýaňky güjügiň ýalagynyň daşynda başga-da ençeme itler üýşüp, galmagal turuzýardylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Çoluk agyzdan galan çorba çörek dograp, her itiniň öz ýalagyna nahar guýup berdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýalak - ýalagy.

ýalak2

[ýa:lak]

Gepleşik dili seret ýaly

  • Biz ýalak ýok, ýylda-ýylda şu gara öýden çykjak bolup çykyp bilmän gelýäris. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Päkize kalbyň bar göýä gül ýalak. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýalak - ýalagy.