çykalga at

 1. Çykylýan ýer, gapy, geçelge.

  • Wepa guşlaryň höwürtgesini gözläp ýörkä gizlin çykalga görüpdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Bar, ol çykalganyň agzyny sakla, adam tohumy münüp-düşmesin! (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Jaýyň köçe tarapa bolan çykalgasy beklidi.

 2. Agtarylýan çäre, ýol, ugur.

  • Wagt ýokdy, başga çykalga tapmak gerekdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Ol Eýranyň kapas howasyndan hopugyp, özüne çykalga gözleýärdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)