çygyr

Belli bir çäk, serhet.

  • Şeýle söweş, elbetde, onuň çygryndan daşarydy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Owlak, guzy, goýun, geçi mäleşip, Mälim edýär görmändirler çygyry. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem çygyr - çygry.