tagsyr tag‧syr 1

[tagsy:r]

Günä, ýazyk, etmiş.

  • Gurt bolsa: -- Meniň günäm, tagsyrym, ýok ahyryn! -- diýdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

tagsyr tag‧syr 2

[tagsy:r]

Könelişen söz «Keramatly» adamlara we ş. m. ýüz tutulyp aýdylýan söz.

  • Tagsyr, men sopulardan öwrenmäge gelmedim, sizden öwrenmäge geldim.


Duş gelýän formalary
  • tagsyra
  • tagsyram
  • tagsyrlaryň
  • tagsyry
  • tagsyrym
  • tagsyryna
  • tagsyryň
  • tagsyryňyz