tagsyr1

[tagsy:r]

Günä, ýazyk, etmiş.

  • Gurt bolsa: -- Meniň günäm, tagsyrym, ýok ahyryn! -- diýdi. (A. Gowşudow, Eserler)

tagsyr2

[tagsy:r]

Könelişen söz «Keramatly» adamlara we ş. m. ýüz tutulyp aýdylýan söz.

  • Tagsyr, men sopulardan öwrenmäge gelmedim, sizden öwrenmäge geldim.