reýis

Könelişen söz Başlyk, ýolbaşçy.

  • Sapar, hany taryhyňdan gürrüň bersene, Owganystanda reýisler sizi nähili suwa salma ýenjip soň hem derse gömýärdiler-ä? ! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem reýis - reýsi.