mertebe at

 1. Abraý, hatyra, dereje.

  • Men ýetjek mertebäme ýetdim. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Babam, sen dünýäniň bezegi bolduň, mertebe belentdir päk ynsanlarda. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Jaýyň gaty, etaž.

  • Ikinji mertebedäki myhman jaýy tämiz süpürilip, bezelip goýlupdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 3. Gezek, ýola sapar.

  • Men şu ömrümde ýekeje mertebe ýalan sözläpdim, ol hem ak patyşa zamandady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Komandowanye tarapynadan birnäçe mertebe «sag bol» aldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Gurt şol gün hem aýnada özini ikinji mertebe synlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Geologiýa Belli bir ýagdaýda emele gelýän jynslary bellemek üçin ulanylýan geologik birlik.