guşgun

Düýäniň howudynyň, eşegiň gaňňasynyň, atyň eýeriniň öňe süýşmezligi üçin guýrugynyň aşagyndan geçirilýän ýüp.

  • Kerem däli Gyrata guşgun salyp, ony hem getirip özbiline baglady. («Görogly» eposy)