gopmak işlik

 1. Ýüzi dökülip aýrylmak, gaçmak, soýulmak.

 2. Döwlüp aýrylmak, döwülmek.

 3. Sogrulyp aýrylmak, sogrulmak.

  • Durdugyça kynlaşsa-da oň haly, ýylgyn gopaýmasa, ol hem gopjak däl. (N. Pomma, Goşgular)

 4. Göçme manyda Ýerinden galmak, turmak.

  • Nabat ýerinden gopdy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Giç gopdum öýtýän, ýetişip bilmedim. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ynha, Akbibi daýzamy kružogymyza çlen edip alarys welin, şonda onuň gopuz çalşyny-da, läle kakyşyny-da görübereris.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gopmak - gopdum, gopduň, gopupdyr.