borç at

[bo:rç]

 1. Bergi.

  • Ýigit bar, döwlet eýesi, Borç edip egne eýesi. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

  • Borja batmak. Borja galmak.

 2. Wezipe, kär.

  • Gan döküp alnan azatlygymyzy, Goramak, saklamak biziň borjumyz. (Ş. Kekilow, Saýlanan Eserler.)

  • Ine, ýaňja obamyzdan geldim men, Soldatlyk borjuma başladym ýene. (K. Gurbannepesow, Soldatyň Ýüregi)

  • Mukaddes borç.

 3. Berlen söz, edilen wada.

  • Her birisi özüne borç edindi, Köp adama iş öwredip bilmegi. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem borç - borjum, borjuň.