Muhammet Geldiýewiň ömri we döredijiligi
Tagangeldi Täçmyradow

Muhammet Geldiýewiň ömri we döredijiligi (Kitabyň suraty)

Işde görnükli dilçi, baýry magaryfçy M. Geldiýewiň türkmen edebi diliniň ösmegindäki we normalaşmagyndaky hyzmatlary görkezilýär, şeýle-de onuň durmuşynyň pajygaly pursatlary yzarlanýar.

Ylmy-populýar häsiýetli bu kitapça şu ugurda edilen ilkinji synanyşyk bolup, ol giň okyjalar köpçüligi üçin niýetlenýär.

Redaktor: A. Garaýew.

Çap edildi: Aşgabat, 1989.

Format: pdf

Indir