Saýlanan eserler
Gurbannazar Eziz

Saýlanan eserler (Kitabyň suraty)

“Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtumguly adyndaky Döwlet baýragynyň laurety Gurbannazar Ezizowyň «Saýlanan eserleri» şu kitabyň üsti bilen ilkinji gezek türkmen okyjylaryna hödürlenýär. Kitaba şahyryň gysga ömründe döreden ajaýyp goşgularydyr poemalary saýlanyp girizildi. «Saýlanan eserler» bilen tanyş bolanyňyzdan soň, Gurbannazar Ezizowyň XX asyrdaky türkmen şahyrlarynyň iň beýikleriniň biridigine göz ýetirersiňiz.”

Çapa taýýarlan: Ahmet Gurbannepesow.

Çap edildi: Aşgabat, 1995.

Format: pdf

Indir