ysgynsyz sypat

Güýçden düşen, gurbaty gaçan, mejalsyz, güýçsüz, kuwwatsyz.

  • Sapar ysgynsyz göwresini göterip, garry ejesiniň yzy bilen çykyp gitdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ol ysgynsyz ses bilen: -- Eje, maňa bir suw ber! -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)