doldurmak işlik

[do:ldurmak]

  1. Bir zadyň içini doly etmek, agzyna çenli dykyp salmak, püre-pür etmek.

    • Saňa hem bir ýaşçigi dolduryp iberdim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Ýerine ýetirmek, berjaý etmek.

    • Şu günler biz gije-gündiz ýatman, planymyzy doldurjak bolýarys. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

    • Ýüz prosent doldurdy, Ýene ýygýar daşyndan. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)