dolanmak işlik

 1. Daşyna aýlanmak, daşyna saralmak, oranmak.

  • Dolagyny dolanyp başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Daşyny örtmek üçin bir zada oralmak, daşy bir zada oralyp örtülmek.

  • Ýorgana dolanan kiçijik Almazyň gözleri ýylpyldaýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Gaýdyp gelmek, yzyňa gaýtmak, yza öwrülmek.

  • Muny eşidip, derrew dolanyp yza, Eşegimi münüp öýe gaýtdym. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Poşy kaka, sen bu gün yzyňa dolanaýypsyň-ow! -- diýip, ol ýetginjek sorag hökmünde sözledi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Bir tarapa sowulmak, ugruňy üýtgetmek.

  • Ylgady, bat aldy, ýerden ýolundy, Güne «salam» berip, saga dolandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 5. Ötüp gitmek, geçmek, aýlanmak.

 6. Göçme manyda Oňşuk etmek, güzeran görmek.