aralaşmak işlik

[a:ralaşmak]

 1. Aralamaga kömekleşmek.

 2. Arasyna, ortasyna girmek, ýakynlaşmak, golaýlaşmak.

  • Garaňky gatlyşmazyndan öň oba aralaşmak gerekdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Duşmanyň çabga ýaly ýagýan okunyň astynda bular jylgaly gerişlere aralaşdylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Göçme manyda Başlanmak, golaýlamak, peýda bolmak, ýetip gelmek.

  • Ümsümlik aralaşdy. (M. Gorkiý, Ene)

  • Şonda ýüregine gyssanmaçlyk hem aralaşýardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Iňrik garalmagy bilen bilelikde, mawy asmandan ýere ýakymly bir salkynlyk-da aralaşýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)