gowga at

[gowga:]

 1. Dawa gykylyk, galmagal.

  • Bu gowga munuň bilen gutarmady. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Bir gowgada galdy başym, Dynmaý sykar gözde ýaşym. Eý ýaranlar kim ýetişer dadyma? Başym çykmak köp gowgada sataşdym. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

 2. Uruş, söweş, jeň.

  • Men ömri gowga bilen geçen adamy adam hasap edýärin. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Ganly gowgalarda geçdi köp günüň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Siziň başyňyzda bir gowga turuzsam gerek. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • gowga-da
 • gowgada
 • gowgadadyr
 • gowgadan
 • gowgadyr
 • gowgalar
 • gowgalara
 • gowgalarda
 • gowgalary
 • gowgalarynda
 • gowgalaryndan
 • gowgalaryň
 • gowgaly
 • gowgany
 • gowgasy
 • gowgasyna
 • gowgasyz