almak işlik

 1. Eliňde ýerleşdirmek, eliňde ýa-da başga bir ýeriňde saklamak.

  • Garry stoluň üstündäki jamy alyp, içini suw bilen çaýkady. (M. Gorkiý, Ene)

 2. Belli şertlerde haýsy-da bolsa bir maksat bilen kabul etmek.

  • Harby gulluga almak.

 3. Bir zada eýe bolmak, gola salmak, özüňe boýun egdirmek.

  • Duşmanyň ýaraglaryny zor bilen aldyk.

 4. Tölemek, bermek (baha hakda).

  • Her adamdan näçe alýar?

 5. Ýanyň bilen göterip gitmek.

  • Ol ugrajak bolanda, çemedan, ýorgan-düşek hem aldy.

 6. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän isimleriniň manysy bilen baglanyşykly hereket aňladýar.

  • Dynç almak, garşy almak, salgy almak, dem almak.