aldyrmak al‧dyr‧mak işlik

 1. Başga bir adamyň üsti bilen bir zat almak, edinmek.

  • Matany Merede aldyrdym.

 2. Ogurlatmak.

  • Jübiňdäki puluňy aldyrmak.

 3. Ýitirmek, gidermek.

  • Gury saman tapman, barja gurbuny hem aldyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýogsam bu ýerzeminde ýatyp, bütin ýoldaşlarymyzy ýeke-ýekeden aldyrmagymyz mümkin. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 4. Agyzlandyrmak, emmegi öwretmek, emdirmek (owlak-guzy, göle we ş. m. hakda).

  • Ogulnäzik! -- diýip, guzulary enelerine aldyrmak işi bilen hysyrdanyp ýören bir aýala gygyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

aldyrany bar ýaly

Örän gyssagly, örän howlukmaç.


Duş gelýän formalary
 • aldyraly
 • aldyran
 • aldyranda
 • aldyrandygyna
 • aldyrandygyny
 • aldyrandyklary
 • aldyrandyklaryny
 • aldyrandyr
 • aldyranlary
 • aldyranlaryna
 • aldyranlarynda
 • aldyranlaryny
 • aldyransoň
 • aldyrany
 • aldyranymdan
 • aldyranyna
 • aldyranyny
 • aldyranyňda
 • aldyrar
 • aldyraýmaly
 • aldyrdy
 • aldyrdyk
 • aldyrdylar
 • aldyrdym
 • aldyrdyň
 • aldyrdyňmy
 • aldyrdyňyz
 • aldyrjak
 • aldyrjakdy
 • aldyrjakdym
 • aldyrjakmy
 • aldyrma
 • aldyrmady
 • aldyrmadyňyz
 • aldyrmaga
 • aldyrmagy
 • aldyrmagymyz
 • aldyrmajagy
 • aldyrmak
 • aldyrmakda
 • aldyrmakdan
 • aldyrmaly
 • aldyrmalydyr
 • aldyrmalydyrlar
 • aldyrman
 • aldyrmasa
 • aldyrmaz
 • aldyrmazdan
 • aldyrmazdy
 • aldyrmazdym
 • aldyrmazlygyň
 • aldyrmazlyk
 • aldyrmaýan
 • aldyrmaýar
 • aldyrmaýarlar
 • aldyrmaň
 • aldyrsa
 • aldyrsa-da
 • aldyrsak
 • aldyrsaň
 • aldyryp
 • aldyrypdy
 • aldyrypdyr
 • aldyrypdyrlar
 • aldyrypdyryn
 • aldyrýan
 • aldyrýandygyny
 • aldyrýar
 • aldyrýardy
 • aldyrýardylar
 • aldyrýarlar