zynjyrly zyn‧jyr‧ly sypat

  1. Zynjyr bilen baglanan, zynjyr salnyp bent edilen, daňlan.

    • Zynjyrly gollary, zulumy unutmaň! (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

    • Howludaky zynjyrly it birsyhly üýrüp durýardy.

  2. Zynjyr dakylan, zynjyr bilen hereket edýän.