zynjyrlanmak zyn‧jyr‧lan‧mak işlik

Zynjyr bilen baglanmak, zynjyr salnyp bent edilmek, daňylmak.

  • Aýagy zynjyrlanan at adam garasyny görüp, ýuwaşja kişňedi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • zynjyrlanan
  • zynjyrlanandygy