zymdyrylmak zym‧dy‧ryl‧mak işlik

Okdurylyp gitmek, okdurylyp barmak.

  • Maşyn depäniň üsti bilen günbatar tarapa zymdyryldy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Maşynly her ýana zymdyrylyp geçsin, men oňa bahyl däl, guş bolup uçsun. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • zymdyryldy
  • zymdyrylyp