zyňmak zyň‧mak işlik

 1. Zady uzaga düşürmek üçin batly taşlamak, dazyrdadyp goýbermek, oklamak.

  • Şol mahal oglanjyk elindäki pökgüsini özlerine ýakynlaşyp barýan Mährä zyňdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Harap bolmak, zaýalanmak ýa-da derde ýaramazlyk zerarly atyp goýbermek, aýryp taşlanmak, aýyrmak.

  • Bu gün geler, erte geler bilen güllerine suw sepip, iki-üç günläp saklasa-da, ahyry zyňmaly boldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Ýüz döndermek, unutmak, bes etmek, goýmak.

  • Ýaltalygy zyňmak üçin kynçylygy ýeňmek üçin, tutanýerli bolgun, inim! (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 4. Batly towusmak, ýokary bökmek.

  • Aýagynyň astynyň ykjam däldigini syzan mes bir at asmana zyňdy-da, iki wagonyň arasyna düşüp, bir aýagyny döwdürip, germesatan asylyp galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 5. Ahyryna çenli ýetirmän goýmak, ahyryna çenli dowam etdirmän galdyrmak, eýgermän goýmak.

  • Bir işi başlap zyňmak.


Duş gelýän formalary
 • zyňalyň
 • zyňan
 • zyňanda
 • zyňandan
 • zyňandygyny
 • zyňanlary
 • zyňanlygy
 • zyňanym
 • zyňanyndan
 • zyňanyny
 • zyňanyňda
 • zyňar
 • zyňardy
 • zyňarlar
 • zyňarly
 • zyňarsyň
 • zyňarys
 • zyňaý
 • zyňaýjak
 • zyňaýsam
 • zyňaýyň
 • zyňdy
 • zyňdy-da
 • zyňdygy
 • zyňdyk
 • zyňdylar
 • zyňdym
 • zyňjak
 • zyňjakmy
 • zyňma
 • zyňmadylar
 • zyňmaga
 • zyňmagy
 • zyňmak
 • zyňmakda
 • zyňmakdan
 • zyňmaklyk
 • zyňmaly
 • zyňmalydygyny
 • zyňman
 • zyňmyş
 • zyňsa
 • zyňsalar
 • zyňsaň
 • zyňsaň-da
 • zyňsyn
 • zyňyp
 • zyňypdy
 • zyňypdym
 • zyňypdyr
 • zyňypdyr-da
 • zyňypdyrlar
 • zyňýan
 • zyňýana
 • zyňýandyklary
 • zyňýar
 • zyňýar-da
 • zyňýardy
 • zyňýardylar
 • zyňýarlar
 • zyňýarsyň
 • zyňýaryn