zyňdyrmak zyň‧dyr‧mak işlik

  1. Bir zady zyňmaga birini mejbur etmek, zyňyp goýbertmek, batly oklatmak, taşlatmak.

    • Aňry-bäri çüýşe döwüklerini ýeňseki hapa atylýan çukuryna zyňdyrmak.

  2. Nädogry edilýän iş ýa-da gylyk-häsiýeti, endik boýunça edilýän hereketi we ş. m. goýdurmak, bes etdirmek.

    • Keçe telpekleriňizi zyňdyryp, kel başyňyza nähili silindir geýdiren bolsam, şonuň ýaly-da sizi işlederin. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • zyňdyrdy
  • zyňdyrmak
  • zyňdyryp